Choose your country

MENNEKES

Europæiske normer for stikanordninger

Overalt, hvor der flyder strøm, kræves forsigtighed og meget omhyggeligt arbejde. Ved installationen, brugen og vedligeholdelsen af elektriske enheder gælder der lovmæssige bestemmelser og normer, som du skal være opmærksom på. De i Tyskland og Europa gældende normer (EN) for elektroteknik udarbejdes og kontrolleres af forskellige institutioner: den internationale standardiseringsorganisation "International Electrotechnical Commission (IEC)", europæisk komite for elektroteknisk standardisering "Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC)“, "DIN-Normenstelle Elektrotechnik“ under "Deutsches Institut für Normung (DIN)“ og "Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE)". 

Vores CEE-stikanordninger fremstilles i overensstemmelse med følgende normer og kontrolleres inden udlevering: 

DIN EN/IEC 60309

Standarden DS/EN IEC 60309 er en international standard for stik og stikkontakter, ledningskoblere og konnektorer, som først og fremmest er bestemt til industribrug (med mærkedriftsspændinger op til 1.000 V, 500 Hz og en mærkestrøm op til 125 A). Del 1 i standarden (DIN EN/IEC 60309-1) beskriver de generelle krav, der stilles til enhver industrielt brugt ledningskobler. Del 2 (DIN EN/IEC 60309-2) specificerer en række ledningskoblere med runde kabinetter og stikben i forskelligt antal og arrangering til forskellige anvendelser. 

EN IEC 61439

Standarden EN IEC 61439 blev i slutningen af 2014 erstattet med standarden 60439. Standarden beskriver udførelsen og prøvningsreglerne for såkaldte lavspændings-kontaktkombinationer. Blandt kontaktkombinationerne hører også vores kombinationsstikdåser

Standarden fastlægger de sikkerhedstekniske krav til apparater, som anvendes til distribution af elektrisk energi inden for industrien, i private husholdninger og på byggepladser. Standarden garanter en højere sikkerhedsstandard og anvendes f.eks. på energifordelere (såsom vores kombinationsstikdåser), koblingsanlæg og fordelerskabe.

For hver konstruktionstype af en lavspændings-kontaktkombination kræves to hovedstandarder. Standarden EN IEC 61439 består derfor af to dele:

  • EN IEC 61439-1 – den grundlæggende norm
  • EN IEC 61439-2 til EN IEC 61439-7. Delene 2 til 7 i standarden betegner og relaterer til de særlige forhold i anvendelsen: EN IEC 61439-2 relaterer til energi-kontaktkombinationer, EN IEC 61439-3 til installationsfordelere, EN IEC 61439-4 til byggestrømfordelere, EN IEC 61439-5 til offentlige kabelfordelerskabe, EN IEC 61439-6 til skinnefordelere og EN IEC 61439-7 til særlige anvendelser såsom marinehavne, campingpladser, markedspladser og ladestationer. 

Informationer og uddrag fra IEC 61439

Oplysninger om standard IEC 61439

I 2012 blev omstruktureringen og revisionen af sikkerhedskravene til lavspændingsanlæg afsluttet med offentliggørelsen af standarden IEC 61439-1:2012. Den foregående standard, IEC 60439-1, vil blive erstattet af IEC 61439-1:2012. Den tidligere standard IEC 60349 er gyldig indtil sept. 2014. Efter denne dato er det obligatorisk at anvende IEC 61439 (for alle nykonstruerede koblingsudstyr og aggregater til styringsudstyr), og planlægningen og dokumentationen skal udføres i overensstemmelse med IEC 61439-1:2012 og dens dele.

Sigtet med denne standard er at harmonisere de fleste af de generelle bestemmelser og krav til lavspændingskoblingsudstyr og styreenheder for at opnå ensartede krav og verifikationer for koblingsudstyr og styreenheder og for at undgå behovet for verifikationer i overensstemmelse med andre standarder. Alle krav til de forskellige koblingsudstyr og styreenheder er blevet samlet i denne grundlæggende standard, sammen med emner af bred interesse og anvendelse, f.eks. opvarmning, isoleringsevne osv.

Der kræves to hovedstandarder for hvert enkelt design af en lavspændingsfordeler og -styringsenhed:

  • Den grundlæggende standard, der refereres som "del 1" i de specifikke standarder;
  • den gældende del 2-7 i standarden for koblingsudstyr og styreenheder, som omhandler de særlige forhold i forbindelse med anvendelsen.

IEC 61439 består af følgende dele:

IEC ...

61439-1: Generelle definitioner

61439-2: Forsyningsudstyr og styreenheder

61439-3: Fordelingstavler

61439-4: Samlinger til byggepladser

61439-5: Kabeldistributionsskabe til offentlige kabler

61439-6: Samleledningssystemer

61439-7: Udkast - specifikke installationer på offentlige anlæg, lystbådehavne, campingpladser, markedspladser og ladestandere til elbiler

Kravene i denne standard, som er genstand for en aftale mellem fabrikanten af koblingsudstyr og brugeren, er opsummeret nederst. Denne liste letter tilvejebringelsen af oplysninger om grundlæggende betingelser og supplerende brugerdefinitioner.

Kontrol af konstruktionen

Som supplement til typeverifikationen skal producenten fremlægge et varebevis, der garanterer korrekt opsætning i henhold til normen, udelukker materialefejl og overholdelse af de elektriske sikkerhedskrav.

Definition – "oprindelig fabrikant" og "fabrikant af koblingsudstyret"

Originalproducent

Organisation/virksomhed, der har udført den oprindelige konstruktion og den tilhørende verifikation i overensstemmelse med standarden..

Fabrikant af koblingsudstyret

Organisation, der færdiggør en anordning og samler den til en funktionel enhed. Producenten er ansvarlig for styksverifikation og dermed for produktet (overensstemmelseserklæring).

Betydning for MENNEKES-produkter:

For forudindkoblede enheder er MENNEKES samtidig originalproducent og producent. Ansvaret for og tilvejebringelsen af godkendelser hviler på os. Vi kan ikke erklære delvist forbundne enheder, som vi fremstiller, for at være i overensstemmelse med standarden. I dette tilfælde bliver "færdiggørelsesenheden" producenten og skal erklære overensstemmelse. Det er påkrævet at fremsende oplysninger til denne organisation, så apparatet i sidste ende kan få en "overensstemmelseserklæring".

Opvarmning

Den maksimale omgivelsestemperatur er +40 C. Den gennemsnitlige værdi af omgivelsestemperaturen over en periode på 24 timer må ikke være højere end +35 C.

Vejledning af opvarmning kan ske ved hjælp af forskellige metoder. Gennem afprøvning af kombinationen af koblingsudstyr og reguleringsudstyr eller gennem afledning af en kendt reference og gennem en ekspertvurdering, f.eks. i overensstemmelse med gældende konstruktionsregler. Uanset hvilken metode der vælges til at bestemme varmen og dermed den maksimale strømbelastning af kombinationen, skal der sikres, at de relevante temperaturgrænseværdier overholdes.

Koblingsudstyret og dets elektriske kredsløb skal være i stand til at bære deres nominelle strømme under definerede betingelser, og der skal tages hensyn til komponenternes nominelle værdier, deres egnethed og anvendelse uden at overskride de grænseværdier, der er angivet i IEC 61439-1, tabel 6, del 1. Grænseværdierne i tabel 6 gælder for en gennemsnitlig omgivelsestemperatur på +35 C. ▶ Der skal tages hensyn til grænseværdierne for det installerede udstyr!

Opvarmning – udskiftning af komponenter

En anordning/komponent må kun udskiftes med en tilsvarende, identisk konstrueret anordning af en anden serie end den serie, der anvendes ved verifikationen, hvis effekttabet og dermed opvarmningen af forbindelserne er mindre end eller lig med opvarmningen af den anordning, der udskiftes.

Belastning af den største elektriske kreds og af alle udgående kredse individuelt med nominel strøm

Kravet i EN IEC 61439-X er, at alle elektriske kredse skal være i stand til individuelt at bære deres nominelle strøm uden at overskride temperaturgrænseværdierne i processen. Hvis der tilføjes yderligere strømkredse, kan der indstilles en nominel belastningsfaktor.

Nominelle værdier InA, Inc, RDF

Standarddefinition InA

Den nominelle strøm for koblingsudstyret, InA, er den samlede strøm, som hovedsamleskinnen kan distribuere i den pågældende installation af aggregatet uden at overskride de temperaturgrænseværdier, der er nævnt i IEC 61439-1 afsnit 9.2!

Styrken InA anses for at være den maksimale strøm, som aggregatet kan distribuere via sine udgående kredsløb ved 100 % kontinuerlig drift (CD).

Standarddefinition Inc

Normeret strøm for et elektrisk kredsløb er den værdi af den strøm, som dette elektriske kredsløb kan bære under standard driftsbetingelser, når det drives alene. Sammensætningen skal kunne bære denne strøm uden at overskride de maksimale temperaturgrænser for de enkelte komponenter, der er angivet i IEC 61439-1, afsnit 9.2.

Standarddefinition – nominel diversitetsfaktor RDF

RDF er den angivne procentvise værdi af den nominelle strøm, hvormed de (individuelle) udgående kredsløb Inc i et koblingsudstyr og en styreenhed kan anvendes kontinuerligt og samtidigt under hensyntagen til de modsatrettede termiske påvirkninger. I denne proces må InA ikke overskrides.

Tabel 101 fra EN IEC 61439-3 Værdier for antaget belastning

Antal elektriske hovedkredsløb

Antaget belastningsfaktor

2 og 3

0,8

4 og 5

0,7

6 op til og med 9

0,6

10 (og mere)

0,5

Denne tabel indeholder vejledende værdier, i tvivlstilfælde gælder altid producentens specifikationer.

Aftaler mellem kombination af koblingsudstyr producenter og brugere

Etablering af aftaler mellem producent og bruger

Nedenstående oplysninger repræsenterer specificerede standardværdier for katalogmonterede MENNEKES-aggregater. Hvis der er afvigelser fra denne standard eller i tilfælde af speciel projektplanlægning, skal der på forhånd finde en passende koordinering sted mellem bruger og producent. Disse aftaler skal aftales mellem MENNEKES og brugeren/kunden i tilbudsfasen (før produktion og før salg).

Nedenstående tabel er en "blank", der gælder for ca. 98 % af MENNEKES' apparater. Særlig projektering er ikke omfattet af specifikationerne og skal oplyses særskilt af brugeren forud for projektering. I disse særlige tilfælde kræves det, at der tages hensyn til yderligere detaljer ved hjælp af de citerede standarder og deres produktunderstandarder..

Karakteristisk

Standardværdi

Normativ mulighed

MENNEKES-standard

System i henhold til type jordforbindelse

Udformning i overensstemmelse med de lokale krav

TT / TN / IT

TN / TT

Nominel spænding

I overensstemmelse med de lokale installationsforhold

max. 1000 V AC bzw. 1500 V DC

400 V AC

Forbigående overspændinger

determineret gennem det elektriske system

Overspændingskategori I / II / III / IV

Kat. III / stik og stikkontakter Kat. II

Lejlighedsvise overspændinger

min. nominel spænding + 1200 V

Værdierne kan ses i tabel 8 + 9 eller 10

1890 V (AC)

Nominel frekvens

i overensstemmelse med installationsbetingelser

DC / 50 Hz / 60 Hz

50 Hz

Kortslutningsmodstand

fastsat gennem systemet

N + PE maks. 60 % af de udvendige ledningsværdier

Icc max. ≤ 10 kA

SCPD i forsyningen

i overensstemmelse med installationsbetingelser

ja/nej

nej

Koordination mellem kortslutningsbeskyttelsesanordninger inden i eller uden for et koblingsudstyr og en styreenhed

i overensstemmelse med installationsbetingelser

forefindes/installer/integrer

Vareafhængig

Information om belastninger, der muligvis kunne bidrage til kortslutningsstrøm

Ingen belastninger, der på nogen måde kunne bidrage til kortslutningsstrømmen, er tilladt

ingen

ingen

Type af beskyttelse mod stød – grundlæggende isolation

Grundlæggende beskyttelse

Overholder lokale bestemmelser

Grundlæggende beskyttelse

Type af beskyttelse mod stød – jordforbindelse

Beskyttelse mod indirekte kontakt/overholder lokale bestemmelser

Automatisk lukning/beskyttende frakobling/beskyttende isolation

Vareafhængig

Installationssted

Gennemføres af producent

Indendørs/udendørs

Vareafhængig

Beskyttelsestype

Indendørs min. IP 2x/udendørs min. IP 23

IP xx (A-D)

IP 44

Beskyttelse mod mekaniske påvirkninger

 

om nødvendigt specifikation af IK-koden (IEC 62208)

Information efter anmodning

Modstand mod UV-stråling

 

Påkrævet til indkapslinger til udendørs installation

Information efter anmodning

Rustbeskyttelse

Til installation indendørs og udendørs

ja/nej

Vareafhængig

Grænseværdier for omgivelsestemperatur

Indendørs: min. -5 °C

Udendørs: min. -25 °C

Høj grænse (begge): +40 °C

maks. gennemsnitsværdi (24 timer): +35 °C

ingen

Standardværdier! se produkt for afvigelser

Maksimal relativ luftfugtighed

90%

Udendørs: 100 % ved maks. +25  C

Indendørs: 50 % ved +40  C

Standardværdier! Se produkt for afvigelser

Forureningsgrad

Industrielt miljø 3

1, 2, 3, 4

3

Højde

≤ 2.000 m

Vær opmærksom på følgende faktorer

≤ 2.000 m

EMC-miljø

A eller B

A / B

B

Særlige driftsforhold (vibrationer, Ex-område, stærke magnetfelter eller forurening)

Ingen særlige forhold

ingen

Ikke defineret!

Udvendig strukturel udformning

i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer

Åben/lukket/stående/indbygning i væggen og installation på væg/konsol

lukket

Mobil eller stationær

i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer

ja/nej

Afhængig af artikel

Dimensioner og masser

i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer

ingen

Afhængig af emne

Type af ledere, der føres ind udefra

Kabler

Kabler/samleledningssystemer

Kabler

Materialer af de udvendigt indførte ledere

Kobber

Kobber/aluminium

Kobber

Tværsnit af de ydre ledere, PE-, N- og PEN-ledere

Som angivet i standarden

ingen

ingen

Særlige krav til mærkning af forbindelser

i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer

ingen

Fabrikantens udførelse

Krav til opbevaring og transport (transporttype, afvigende omgivelsesforhold, maksimale dimensioner, emballeringskrav)

Fabrikantens standard

ingen

Oplysninger på anmodning

Betjeningsmuligheder (adgang, aktiveringsrettigheder, frakobling)

Lettilgængelighed

Autoriserede personer, almindelige personer osv.

Vareafhængig

Krav til tilgængelighed ved betjening, inspektion, vedligeholdelse eller udvidelse

Inspektion, udskiftning af komponenter, udvidelse, vedligeholdelse osv. må kun foretages af specialiserede personer (krav)

ingen

Inspektion, udskiftning, udvidelse, udvidelse, vedligeholdelse osv. kun gennem specialiserede personer

Adskillelse af de udgående elektriske kredsløb

i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer

Individuelt/i grupper/alle

Afhængig af emne

Type af indvendig underopdeling

i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer

Form 1, 2, 3, 4

ingen

Nominel strømstyrke for koblingsudstyret og styreapparatet

Producentens standard; i overensstemmelse med anvendelsen

ingen

Afhængig af emne

Nominel strømstyrke for de elektriske kredsløb (InC)

Producentstandard; i overensstemmelse med anvendelsen

ingen

Vareafhængig

Nominel diversitetsfaktor (RDF)

STANDARD specifikation

RDF for elektriske kredsløb/ RDF for hele koblingsudstyret og styreenheden

Afhængig af emne

Tværsnitsforhold mellem ydre leder og N*

O ≤ 16 mm2 = 100 %

O > 16 mm2 = 50 %

min. 16 mm2)

For strømme i N til 50 % af de ydre ledere, ellers er en særlig aftale nødvendig!

Ydre leder = neutrallederens tværsnit

* MENNEKES konstruerer størrelsen af neutrale lederen i overensstemmelse med den maksimalt tilladte strøm for faserne. For særlige driftsbetingelser (se IEC 61439, afsnit 7.2 og IEC 61439-1 supplement 1, afsnit 13.5), som vedrører forholdet mellem neutrale leder og ydre leder (vekselstrømsforbrug med meget lav og forskellig cosφ eller for store harmoniske overtoner i forsyningsspændingen eller belastningsstrømmen) kan føre til et andet størrelsesforhold mellem neutrale leder og ydre leder. Dette skal annonceres af brugeren.

FAQs, teknisk support, kurser og fabriksbesøg

Har du flere spørgsmål til elektrotekniske temaer og vores stikanordninger? Så tag et kig på vores FAQ-side! Hvis du ikke finder svar her, står vores tekniske support klar til at hjælpe dig.

Har du brug for en mere udførlig indføring i vores stikanordninger, eller vil du gerne have et indblik i vores produktion i form af et værkstedsbesøg? Så kontakt vores kursusteam!