Choose your country

MENNEKES

Generelle vilkår for salg og levering for MENNEKES Stecker GmbH & Co. KG

1 Gyldighedsområde 

1.1 De generelle vilkår for salg og levering for MENNEKES Stecker GmbH & Co. KG (herefter "MENNEKES") gælder eksklusivt. Modstridende, anderledes vilkår for salg og levering eller vilkårene for salg og levering for MENNEKES kontraktpartner (herefter "køber") er ikke gældende, medmindre MENNEKES udtrykkeligt har accepteret dem skriftligt. Disse vilkår for salg og levering gælder også uden forbehold, selvom MENNEKES foretager levering til køberen med fuld kendskab til køberens modstridende eller anderledes vilkår for salg og levering.

1.2 Vilkårene for salg og levering gælder også for al fremtidig handel med køberen. Køberen accepterer disse vilkår for salg og levering ved at afgive ordren, men dog senest gennem modtagelse af varerne.

1.3 Vilkårene for salg og levering gælder kun for virksomheder.

1.4 Supplerende aftaler samt ændring af, tilføjelse til eller annullering af kontrakten skal foretages skriftligt. 

 

2 Tilbudsgivning og ordrebekræftelse 

2.1 MENNEKES' tilbudsgivning gives uforpligtende. En ordre fra køberen betragtes udelukkende som accepteret, når den er blevet bekræftet skriftligt af MENNEKES. Ligeledes er ændringer og andre aftaler kun bindende, når de er blevet bekræftet skriftligt af MENNEKES. Gennemførelser af alle ordrer er baseret på skriftlig ordrebekræftelse eller tilbudsgivning fra MENNEKES.

2.2 Hvis en ordre vurderes at være en tilbudsgivning iht. § 145 BGB (den tyske retsplejelov), kan MENNEKES acceptere den inden for 4 uger. Kontrakten etableres ved forsendelse af de bestilte varer, udførelse af delleveringer og afsendelse af den første levering.

2.3 Hvis køberen kræver individuelle omkostningsoversigter, gives sådanne mod betaling. I tilfælde af en ordre vil enhver sådan betaling blive krediteret købsprisen. Hvis den underskrevne købeaftale bliver ugyldig på juridisk grundlag, forbliver betalingsforpligtelsen for omkostningsvurderingen gældende.

2.4 Dokumenter, tegninger, vægte og dimensioner, prøver osv., som er indeholdt i tilbudsgivningen, er udelukkende anslåede værdier og udgør ikke karakteristiske egenskaber. MENNEKES kan afvige fra beskrivelser i ordren, hvis sådanne afgivelser ikke er af grundlæggende eller væsentlig karakter, og kontraktsformålet ikke berøres. 

2.5 Hvis MENNEKES fremstiller dele iht. kundens tegninger, er de tegninger, der udarbejdes af MENNEKES og godkendes af køberen, endelige. Manglende overholdelse af godkendte tegninger skal aftales separat, og eventuelle ekstraomkostninger skal betales. 

 

3 Ejendomsrettigheder

3.1 MENNEKES forbeholder sig ejendomsrettigheder og ophavsrettigheder til alle billeder, tegninger, beregninger og andre dokumenter. Dette gælder særligt skriftlige dokumenter, der er identificeret som "fortrolige". Køberen må udelukkende afsløre sådanne til tredjeparter efter MENNEKES' forudgående skriftlige tilladelse.

3.2 Hvis leveringer udføres efter tegninger eller andre formidlede data fra køberen, og hvis dette fører til, at tredjeparter påtager sig ejendomsrettigheder, skal køberen frigive MENNEKES fra ethvert krav, der måtte opstå som følge af køberens relation til tredjeparterne. 

 

4 Dele, der ikke hidrører fra MENNEKES' leveringsprogram   

Hvis projektarbejde eller rådgivning, givet til MENNEKES, henviser til dele uden for MENNEKES' leveringsprogram, f.eks. drev/kraftudtag, er sådanne anbefalinger eller råd ikke bindende for MENNEKES. Ethvert krav om skadeserstatning på ethvert juridisk grundlag er udelukket, medmindre sådanne er baseret på ondsindet hensigt eller grov uagtsomhed.  

 

5 Prissætning  

5.1 Medmindre andet er specificeret i ordrebekræftelsen, er priser opgivet "fra fabrik" uden emballage; emballage faktureres separat.

5.2 Priser er opgivet netto plus gældende moms. Omkostninger til godkendelse hos klassificeringsvirksomheder vil blive faktureret separat.

5.3 MENNEKES kan fakturere køberen for enhver ekstraomkostning, der opstår som følge af efterfølgende ændringsanmodninger.

5.4 Hvis der efter fuldførelse af kontrakten opstår hændelser, der fører til en forøgelse af MENNEKES' produktionsomkostninger eller vareforsendelse, specielt som følge af en forøgelse af MENNEKES' købspriser på grund af lønningsforhøjelser, må [...] justere priserne i overensstemmelse hermed.  

 

6 Betalingsbetingelser 

6.1 Fakturaer skal betales inden for netto 20 dage fra faktureringsdatoen. En eventuel kontantrabat må udelukkende fratrækkes med MENNEKES' udtrykkeligt skriftlige godkendelse.

6.2 MENNEKES kan anvende betalinger til den ældste forfaldne betaling uden understøttelse af fuldbyrdelsesgrundlag, selvom køberens betalingsvilkår angiver det modsatte. Hvis der allerede er pådraget omkostninger eller renter, kan MENNEKES anvende betalinger først på omkostningerne og derefter renterne og endelig på hovedstolen.

6.3 Køberen må udelukkende modregne skyldige beløb, hvis og såfremt dennes krav er blevet fremført juridisk, ikke er gjort indsigelse mod eller er blevet accepteret skriftligt af MENNEKES. Køberens ret til tilbageholdelse er begrænset til krav fra den kontraktmæssige relation.

6.4 Checks accepteres udelukkende i stedet for betaling. Betaling via veksel kræver en specifik aftale. Veksler accepteres udelukkende på betingelse af accept fra den føderale centralbank i Nordrhein-Westfalen. Accepten af veksler antyder ikke nogen udskydelse af vores tilgodehavender; MENNEKES bevarer retten til at forlange gradvis kontantbetaling på forfaldsdatoen for et tilgodehavende mod returnering af vekslen. Stempelafgifter på veksler skal bæres af køberen. Det samme gælder for rabatudgifter fra forfaldsdatoen for fakturaer og fremad.

6.5 MENNEKES kan opkræve, i henhold til § 347 BGB (tysk retsplejelov), standardrenter på 8 % over den grundlæggende rentesats. Rettigheden til at kræve højere standardskadeserstatninger forbeholdes udtrykkeligt. 

 

7 Levering/leveringstid/misligholdelse 

7.1 Leveringsperioder og -datoer betragtes kun som bindende, hvis dette er blevet udtrykkeligt skriftligt angivet i tilbudsgivningen. MENNEKES er ikke bundet af leveringsdatoen eller leveringstiden, hvis køberen ikke opfylder dennes forpligtelser (udbetalinger, formidling af påkrævede dokumenter osv.) i god tid. Undtagelse i forbindelse med misligholdt kontrakt forbliver forbeholdt.

7.2 Leveringstider starter tidligt på den dag, hvorpå kontrakten blev indgået skriftligt. Starten på leveringstider kræver afklaring af alle tekniske anliggender.

7.3 I tilfælde af senere ændringsanmodninger fra køberen frigøres MENNEKES fra forpligtelsen til at overholde leveringsdatoen eller leveringstiden.

7.4 Leveringstiden betragtes som overholdt, hvis de varer, der skal leveres, forlader MENNEKES' fabrik, eller hvis MENNEKES har informeret om klarhed til forsendelse ved afslutning af leveringstiden.

7.5 I tilfælde af forsinkelser i leveringen, som ikke skyldes MENNEKES' forsæt eller grove uagtsomhed, kan købere ikke gøre nogle krav gældende. Dette gælder særligt forsinkelser i levering på grund af force majeure. I et sådant tilfælde skal den aftale leveringsdato eller leveringstid forlænges med varigheden af det, der forhindrer leveringen. 

7.6 Hvis køberen afviser varemodtagelse eller overtræder andre samarbejdsforpligtelser, har MENNEKES ret til at anmode om erstatning for den resulterende skade, herunder alle ekstraomkostninger. MENNEKES kan desuden tildele køberen en passende ekstrafrist og er, efter dens udløb uden gennemførelse, berettiget til at opsige kontrakten og kræve skadeserstatninger i stedet for gennemførelse.

 

8 Bevaring af ejendomsret

8.1 MENNEKES forbeholder sig ejendomsretten til alle leverede varer indtil fuld modtagelse af alle betalinger, der skyldes på leveringsrelationen, herunder fremtidige forpligtelser. I tilfælde af kontraktbrud, specielt manglende betaling, er MENNEKES berettiget til at tage de købte varer tilbage.

8.2 Køberen er forpligtet til at behandle de leverede varer forsigtigt og på egne omkostninger tegne forsikring mod enhver type tab for disse i varigheden af bevarelsen af ejendomsretten og i en højde, der dækker erstatningsværdien. MENNEKES bevarer autorisationen til selv at tegne forsikring på varerne på køberens regning.

8.3 Alle omkostninger til vedligeholdelses- og inspektionsarbejde skal afholdes af køberen. Det gælder også i perioden for bevarelse af ejendomsretten, selvom sådant arbejde udføres af MENNEKES.

8.4 I tilfælde af en embargo eller andre tredjepartsindgreb skal køberen straks informere MENNEKES skriftligt for at give denne mulighed for at indlede retsproces med indsigelse over for tredjeparten. Hvis tredjeparten ikke kan refundere de juridiske og udenretslige omkostninger til et sådant søgsmål, skal køberen være ansvarlig for sådanne omkostninger.

8.5 Køberen må videresælge de købte varer gennem normale forretningstransaktioner. Denne skal dog derved overføre alle tilgodehavender til MENNEKES i beløbet af fakturatotalen (inkl. moms) for MENNEKES' tilgodehavender, som måtte resultere af videresalget til dennes køber eller tredjeparter, uanset om de købte varer er blevet videresolgt med eller uden yderligere behandling. Køberen må selv efter levering inddrive disse udeståender. MENNEKES' ret til selv at inddrive betalinger forbliver upåvirket. MENNEKES forpligter sig dog til ikke at inddrive tilgodehavender, så længe køberen opfylder sine betalingsforpligtelser gennem inddrevne indtægter, ikke er i betalingsmisligholdelse og specielt så længe, der ikke er indledt insolvensbehandling, og køberen ikke har standset sine betalinger.

8.6 Hvis de leverede varer blandes eller kombineres uadskilleligt med andre varer, der ikke tilhører MENNEKES, erhverver MENNEKES medejerskab af den nye eller kombinerede vare på et kvotegrundlag for værdien af leverede varer (faktura i alt inkl. moms) for de andre varer på tidspunktet for blanding eller kombination. Køberen skal opbevare den resulterende egen eller fælles ejendom på MENNEKES' vegne. 

 

9 Afsendelse, risikoovergang

9.1 Afsendelse udføres på køberens risiko. Selv, hvis MENNEKES overtager andre tjenester, overgår risikoen til køberen senest på det tidspunkt, hvor varerne afsendes. 

9.2 Hvis afsendelse forsinkes af grunde uden for MENNEKES kontrol, overgår risikoen til køberen på dagen for klarhed til afsendelse. Efter køberens skriftlige anmodning vil MENNEKES tegne forsikring på forsendelsen mod ødelæggelse, beskadigelse under transport eller som følge af brand eller vandskade på køberens regning.

9.3 Transportemballage og alt andet emballage i henhold til "Verpackungsverordnung" (bestemmelse angående emballage) tages ikke tilbage, med undtagelse af paller. Køberen er forpligtet til på egen regning at bortskaffe emballagematerialer. 

 

10 Garantier på defekter/ansvar 

10.1 MENNEKES påtager sig intet ansvar for beskadigelse, der opstår som følge af forkert behandling, slitage, opbevaring eller andre af køberens eller tredjepartes handlinger.

10.2 Juridiske krav som følge af garantier for defekter skal være tidsbegrænset til ét år efter levering af varerne. Dette antyder ikke nogen holdbarhedsgaranti.

10.3 Køberen er selv i tilfælde af videresalg af varerne forpligtet til at opfylde deres inspektionsforpligtelser iht. § 377 HGB (tysk handelslov).

10.4 MENNEKES kan efter eget skøn reparere varer eller levere nye.

10.5 Udgifter, der måtte opstå som følge af ekstra arbejde, skal ikke bæres af MENNEKES, såfremt disse udgifter øges, fordi varerne er blevet transporteret efter levering til et andet sted end køberens forretningsadresse. Dette gælder ikke, hvis en sådan transport er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse af varerne.

10.6 Køberens regreskrav mod MENNEKES på grund af krav, der opstår som følge af garantier på defekter, som er anlagt af købernes kunder, er udelukket, hvis kunden ikke har overholdt sine forpligtelser til inspektion og meddelelse om manglende overholdelse, eller hvis varerne er blevet ændret gennem behandling.

10.7 MENNEKES' ansvar for kompensation for skader i overensstemmelse med juridiske bestemmelser, er ubegrænset, hvis MENNEKES ikke har overholdt sine forpligtelser på grund af forsæt eller grov uagtsomhed. Hvis MENNEKES ikke opfyldte sine forpligtelser på grund af mindre uagtsomhed, eller hvis en grundlæggende kontraktlig forpligtelse er blevet overtrådt uagtsomt, er ansvar for kompensation for skader begrænset til den forudsigelige skade, der typisk ville forekomme i tilsvarende tilfælde. I alle andre tilfælde er ansvar udelukket.

10.8 Ansvar i henhold til bestemmelserne i "Produkthaftungsgesetz" (lov om produktansvar) skal forblive upåvirket. Ansvar som følge af skade på liv, legeme og helbred skal også forblive upåvirket. 

 

11 Forbud mod overførelse   

Køberens krav overfor MENNEKES, som opstår som følge af kontraktforholdet, må ikke overføres. 

 

12 Produktansvar

12.1 Køberen må udelukkende bruge varerne som tilsigtet og skal sikre, at de udelukkende sælges til personer, der er bekendt med produktrisiciene.

12.2 Hvis varerne skal bruges som grundlæggende material eller delvist produkt til køberens egne produkter, skal køberen overholde sine advarselsforpligtelser i forbindelse med de varer, der er leveret af MENNEKES, i dennes markedsføring af slutproduktet. Inden for rammerne af den interne relation skal køberen frigive MENNEKES for håndhævelse af krav ved første anmodning, hvis denne forpligtelse er blevet overtrådt.

 

13 Diverse

13.1 Opfyldelsesstedet skal være 57399 Lennestadt, Tyskland.

13.2 Værneting for alle tvister i forbindelse med kontrakten er 57399 Kirchhundem, Tyskland.  MENNEKES har dog ret til at anlægge søgsmål mod køberen ved en kompetent domstol på køberens generelle forretningssted eller på stedet for én af købernes datterselskaber.

13.3 Kontrakten reguleres af tysk lov og udelukker FN-konventionen om internationalt varesalg (CISG).

13.4 Hvis en enkelt bestemmelse i denne kontrakt bliver uhåndhævelig, skal håndhæveligheden af de resterende bestemmelser forblive upåvirkede. Partnerne skal bestræbe sig på at erstatte den uhåndhævelige bestemmelse med en håndhævelig bestemmelse, der er tættest på det økonomiske formål med kontrakten.

 

Bemærkning i henhold til § 36 i den tyske tvistbilæggelseslov for forbrugere (VSBG)

Sælgeren/kontrahenten er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesproces for et forbrugervoldgiftsnævn, som defineret af § 36 VSBG.

 

Udgave marts 2017

Med forbehold for trykfejl, ændringer og fejl.